Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН, София, обявява конкурс за прием на редовен докторант в съответствие с процедурата за Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии BG-RRP-2.012 за изпълнение на инвестиция C2.I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост.

 

Област на висше образование, професионално направление и докторска програма:

 

Шифър Област на висше образование Шифър Професионално направление Докторска програма Форма на обучение
редовно
4. Природни науки, математика и информатика 4.2. Химически науки Физикохимия 1

Проектно предложение:

Договор за финансиране № ПВУ-17 от 04.06.2024 г. /BG-RRP-2.012-0005-C01/ „Изследване на структурата, свойствата и самоорганизацията на антенни олигоглицини във водна среда и на междуфазова граница с цел използването им за очистване на води“.

Продължителността на докторантурата е 3 години, като до 30.06.2026 год. се финансира по проекта, а след това от други източници.

Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ към БАН, както следва:

1.     Заявление до директора на Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

/ в което кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит/.

2. Автобиография.

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея /кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5.  Медицинско свидетелство.

6.  Свидетелство за съдимост.

8. Фактура за платена такса в ЦО при БАН / бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж/

Срок за подаване на документи за участие в конкурса за докторантура в Института по физикохимия, БАН – 1 месец от публикуването на обявата в сайта на ИФХ-БАН.

Обявата е публикувана в сайта на ИФХ-БАН:

https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/doktoranturi/kandidat-doktoranturi.php

Документи – на адрес: София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11 на БАН, ет. 4, канцелария на Института по физикохимия – БАН, тел. 02/8727550