Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 юли (сряда) 2024 г. от 11:00 часа в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А, ще се проведе открито заседание за защита  на дисертационния труд  на редовния докторант Стамен Владимиров Кънев на тема „Социокултурни измерения на бедствието            (случаят „Аспарухово“)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.

Председател на Научното жури: доц. д-р Мила Маева

Рецензенти:  Проф. д-р Христианна Романова-Радева, дмн (МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна) и проф. д-р Даниел Вачков (ИИИ – БАН)

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А и са публикувани на:

http://iefem.bas.bg/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-23.html