Институтът по роботика (ИР) при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 11 юли 2024 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 427 на ИР-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 2, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Емисия и сензорна регистрация на микрочастици в нехомогенни структури при едноосни деформации “ на инж. Мартин Лъчезаров Ралчев – докторант в задочна форма на обучение в ИР-БАН, Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”. Научен ръководител: проф. д-р Сия Лозанова, ИР-БАН.  Научно жури: рецензенти – проф. д-р Август Иванов, проф. дтн инж. Никола Колев – ТУ-София, становища – чл. -кор. проф. дтн Петко Петков – ТУ-София, проф. дтн Николай Георгиев и проф. д-р Димо Стоилов – ТУ-София.