Институтът за гората – БАН обявява публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Ивайло Иванов Марков на тема:

„Нормиране и планиране на дърводобива“

на Ивайло Иванов Марков
(докторант на самостоятелна подготовка в ИГ – БАН)
Научна специалност „Лесоустройство и таксация“

Научен консултант: проф. дсн Евгени Димитров – Лесотехнически университет.

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН.

Дата и място на защитата: 27.02.2018 г. (вторник), от 10:30 ч., в Заседателната зала „Акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София.

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.