Институт за исторически изследвания

Институтът за исторически изследвания е основен научен център за фундаментални и специализирани изследвания в областта на историята и за подготовка на висококвалифицирани кадри. Извършват се проучвания в сферата на българската история от древността до съвременността, по европейска и световна проблематика, генеалогия,  археография и др.

Институтът е едно от най-старите звена на БАН. Със Закона за Българската академия на науките и изкуствата от 1940г. изследването на българската история става приоритет за най-старата българска научна организация. През 1947г. при Историко-филологическия клон се създава Институт за българска история с ръководител акад. Иван Снегаров. В контекста на реформите в БАН през 2010г. се приема настоящото наименование. Академиците Г. Кацаров, П. Ников, К. Косев, Г. Марков, професорите Ив. Унджиев, Б. Цветкова, Е. Грозданова, В. Паскалева и др. обогатяват със своите изследвания българската и световна историческа наука и получават международно признание.

Научна дейност:

В Института за исторически изследвания се разработват теоретични и специални проблеми на националната ни политическа, социална, религиозна и културна история от създаването на българската държава до наши дни, както и въпроси на световната история и международните отношения. Сравнително-историческите изследвания за ролята и мястото на България в световния исторически процес, за приноса на българската нация в културната съкровищница на човечеството са основни направления в научната дейност на Института за исторически изследвания.

Многотомното издание на Института „Извори за българската история” включва гръцки, латински, турски, еврейски и др. извори и се ползва в значими исторически изследвания в България и чужбина. Многотомната „История на България” отразява българските и чуждестранни постижения в тази сфера. Учени от Института публикуват „История на БАН” и в монографични и други изследвания допринасят за проучване на развитието на България в общите европейски и световни тенденции и на водещите процеси в световната история. Понастоящем членовете на Института поддържат сътрудничество с престижни научни центрове в страните от Европейския съюз, САЩ, Русия и Китай. Институтът  издава две от най-авторитетните научни списания в България в областта на историческите изследвания – „Bulgarian Historical Review” и „Исторически преглед”.

Семинарът Актуални проблеми на историята и историографията” се провежда ежемесечно от 2013г. на български и други основни европейски езици. Целта на семинара е да се  отговори на интереса на обществото към историческите знания. Лекциите, изнасяни от учени от Института за исторически изследвания и от други български и европейски научни институции, са посветени на важни теми от българската и световна история и историография. Семинарът е водещ център на разпространение и популяризиране на достиженията на историческата наука.

Образователна дейност:

Докторантски програми:

  • Докторантска програма „Средновековна обща история”, професионално направление 2.2. История и археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  • Докторантска програма „Нова и най-нова обща история”, професионално направление 2.2. История и археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  • Докторантска програма „История на България”, професионално направление 2.2. История и археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  • Докторантска програма „Документалистика, архивистика, палеография(вкл. Историография и изворознание)”, професионално направление 2.2. История и археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки

За петгодишния период от 2013 до 2016г. успешно са защитили докторска степен десет докторанти.  През 2017 г. към Института за исторически изследвания се обучават дванадесет докторанти.

Други образователни инициативи:

Учени от  Института за исторически изследвания  осъществяват преподавателска дейност към Центъра за обучение на БАН и в различни висши учебни заведения в страната.  Във връзка с осъществяването на проекта „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, Институтът за исторически изследвания има сключени през 2013г. договори за организиране на студентски изследователски стажове с шест висши училища от страната: СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Нов български университет, УНИБИТ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Международно висше бизнес училище.

Новини

Международна научна конференция „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“

сряда, 24 март 2021 |Коментарите са изключени за Международна научна конференция „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“

Mеждународна научна онлайн конференция „Х Дриновски четения“ на тема „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“ ще се проведе на 30 и 31 март 2021 г. Организатор на този форум е [...]

Българската академия на науките с две становища, че родното място на Неофит Рилски е град Банско

понеделник, 31 август 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките с две становища, че родното място на Неофит Рилски е град Банско

Две научни звена на Българската академия на науките излизат със становище, че родното място на Неофит Рилски е град Банско. Документите са изготвени след молба на кмета на Банско Иван Кадев за официална научна позиция. [...]

Извоюваната независимост – полски и български перспективи в том XXXV на Известия на Института за исторически изследвания

неделя, 21 юни 2020 |Коментарите са изключени за Извоюваната независимост – полски и български перспективи в том XXXV на Известия на Института за исторически изследвания

All-focus Излезе от печат том ХХХV на Известията на Института за исторически изследвания. Сборникът съдържа материали от проведената през ноември 2018 г. в БАН полско-бъл­гарска научна конференция на тема: „Извоюваната независимост – полски [...]

Национална кръгла маса „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“

петък, 17 януари 2020 |Коментарите са изключени за Национална кръгла маса „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“

На 17 януари 2020 г. в Централния военен клуб се проведе научна кръгла маса, организирана от Института за исторически изследвания на БАН и Независимото историческо дружество на тема „Еврейската трудова повинност по време на Втората [...]

Министър Красимир Вълчев посети Института за литература и Института за исторически изследвания на БАН

понеделник, 2 декември 2019 |Коментарите са изключени за Министър Красимир Вълчев посети Института за литература и Института за исторически изследвания на БАН

Два института на Българската академия на науките от направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ посети министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заедно с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.  Те се запознаха с работата [...]

Над 60 учени-историци от цял свят събра в БАН конференция за номадите

сряда, 20 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Над 60 учени-историци от цял свят събра в БАН конференция за номадите

„Номадите и техните съседи през Средновековието“ е темата на конференцията, организирана от Института за исторически изследвания на БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието беше открито на 20 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ [...]

Контакти

Проекти

Издания