Национален институт по геофизика, геодезия и география

Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), е основан на 01.07.2010 г. чрез сливане на следните изследователски звена на Българската академия на науките:

 • Геофизичен институт (1960 г.),
 • Географски институт (1950 г.),
 • Централна лаборатория по висша геодезия (1948 г.) и
 • Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство (1982 г.).

Техни основатели са бележитите български учени със световна известност: академик Любомир Кръстанов (1908-1977), чл.-кор. Живко Гълъбов (1908-1993), академик Владимир Христов (1902-1979), академик Георги Бранков (1913-1997).

Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на геофизиката, сеизмологията, сеизмичната механика, сеизмичното инженерство, геодезията и географията.

Институтът извършва научно-оперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация и подготовка на специалисти.  Тази дейност е насочена изцяло в полза на устойчивото обществено развитие, основано на знанието и се осъществява в пет департамента: „Геофизика“, „Сеизмология“, „Сеизмично инженерство“ , „Геодезия“ и „География“.

Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН оперира и поддържа единствени по рода си национални мониторингови мрежи като:

 • Национална сеизмична мрежа;
 • Мрежа за силни земни движения;
 • Национална перманентна GPS/GNSS мрежа;
 • Мареографна мрежа за мониторинг нивото на Черно море;
 • Национална йоносферна служба;
 • Национална мрежа от станции за наземни измервания на биологично активната слънчева ултравиолетова (УВ) радиация;
 • Система за прогнозиране нивата на тропосферен озон.

Неразделна част от научната инфраструктура на НИГГГ са:

 • Национална магнитна обсерватория Панагюрище;
 • Палеомагнитна лаборатория;
 • Национална геодезическа обсерватория Плана;
 • ГИС център за географска информация.

Данните от мониторинговите мрежи се предоставят в реално време на сайта на НИГГГ www.niggg.bas.bg.

Приоритети
 1. Развитие на научни методи и средства за изследователска и оперативна дейност;
 2. Мониторинг на процеси и явления, свързани с природни и антропогенни рискове;
 3. Изследване на сеизмичния риск и риска от други бедствия, на съвременните движения на земната кора, както и на устойчивостта на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура;
 4. Оповестяване на рискови събития и формиране на научнообосновани политики в областта на управлението на природните и антропогенните рискове;
 5. Географски изследвания на природата, населението,  социално-икономическото и регионално развитие на България;
 6. Обвързаност на научните изследвания с потребностите на държавните, обществените и стопанските организации, с цел внедряване на научните резултати в практиката;
 7. Участие в европейските и световните изследователски програми и мониторингови мрежи;
 8. Привличане и подготовка на млади специалисти.

Онлайн ресурси:

Новини

Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

вторник, 20 март 2018 |Коментарите са изключени за Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Институти на Българската академия на науките са бенефициенти по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания [...]

Националният институт по геофизика, геодезия и география проведе образователен семинар във Враца

понеделник, 12 март 2018 |Коментарите са изключени за Националният институт по геофизика, геодезия и география проведе образователен семинар във Враца

На 7 март 2018 г. в аулата на училище „Христо Ботев” във Враца се проведе семинарът „Иновативно образование чрез карста”. Той е организиран от Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ – БАН в рамките на [...]

Националният институт по геофизика, геодезия и география организира иновативно обучение чрез карста

петък, 1 септември 2017 |Коментарите са изключени за Националният институт по геофизика, геодезия и география организира иновативно обучение чрез карста

От 5 до 8 септември 2017 г. в представителни карстови райони в Северна България ще се проведе Пътуващо училище за карста. То се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН и е част от [...]

Националният институт по геофизика, геодезия и география се включи в кампанията „БАН представя своите институти“

четвъртък, 29 юни 2017 |Коментарите са изключени за Националният институт по геофизика, геодезия и география се включи в кампанията „БАН представя своите институти“

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН (НИГГГ – БАН) представи публично дейността си и отвори за посещение националните си оперативни центрове. Събитието се проведе в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. [...]

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН представя резултатите от научните и научно-приложни изследвания и дейността на националните оперативни центрове за мониторинг

понеделник, 26 юни 2017 |Коментарите са изключени за Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН представя резултатите от научните и научно-приложни изследвания и дейността на националните оперативни центрове за мониторинг

В рамките на кампанията „БАН представя своите институти“, Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) ще представи разностранните научни изследвания, както и резултатите от националната оперативна дейност, които Институтът извършва. Събитието ще се проведе [...]

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения

 • MagNetE

 • EU-TecNet

 • BGSpeleo-RadNet

 • ProKARSTerra

 • BIOMRTNET

 • ESNET – BlackSeaEarthquakeSafetyNet (Мрежа за сеизмична безопасност на Черно море)

 • CEEPUS – Applied Geoinformatics (SEE_GIS)

 • GLOCAD – Global Change Atlas of Danube Region

 • MRI-Europe – Mountain Research Initiative