В Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН се проведе семинар по проект Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking (ESMERALDA, Подобряване на картирането на екосистемни услуги за подпомагане на политики и вземане на решения, http://www.esmeralda-project.eu/) от програмата Horizon 2020 на EU, Rеsearsh area „Societal challenges”, program: „Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” Topic SC5-10a-2014: „Enhancing mapping ecosystems and their services”.

Основната цел на проекта, който се състоя на 3 юли 2018 г., е да изгради гъвкава и обобщена методология за картиране на екосистемните услуги на местно, национално и Европейско ниво, като подпомогне страните членки на ЕС в изпълнението на дейност 5 на Европейската стратегия за биологично разнообразие до 2020 г., а именно за „разширяване на познанията за екосистемите и техните услуги в ЕС“. Според стратегията, страните-членки трябва да „картографират и оценят състоянието на екосистемите и техните услуги на своите територии“. В проекта участват 35 партньорски институции от 29 европейски страни с водещ партньор Университета в Хановер (Германия).

В семинара участваха учени от различни институти на БАН (Национален институт по геофизика, геодезия и география, Институт за биологично разнообразие и екосистемни изследвания, Институт за гората), СУ „Св. Климент Охридски” и представители на различни заинтересовани институции – Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията по горите, Националната почвена служба.

Първата част на семинара беше свързана със запознаване на участниците с проекта и представяне на постигнатите резултати по време на тригодишната работа на международния екип от ръководителя на проекта доц. д-р Стоян Недков (НИГГГ-БАН). Втората част на семинара постави акцент върху организирането на научна мрежа по проблемите на екосистемните услуги в България с цел интегрирането на усилията на учените, административни и бизнес организации.

Един от важните приложни продукти на проекта е създаването на онлайн платформата – http://www.maes-explorer.eu/, чиято цел е да улесни достъпа до резултатите от проекта и да подпомогне връзката между отделните потребители и заинтересовани институции.