На 12 април 2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в платформата ZOOM научното жури, назначено със Заповед № 268/10.12.2020 г. на Директора на ИО – БАН, гр. Варна, в състав: доц. д-р Кремена Стефанова (ИО – БАН, гр. Варна) – председател, становище, проф. д-р Надя Огнянова- Руменова (Геологически институт – БАН, гр. София) – рецензия, проф. дбн Марияна Филипова (пенсионер, гр. Варна) – рецензия, доц. д-р Ралица Зидарова (ИО-БАН, гр. Варна) – становище, доц. д-р Гана Гечева (ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Плодив) – становище, ще проведе заседание във връзка с публична защита на дисертационен труд на тема „Екологични фактори, лимитиращи разпространението на морските треви от p.Zostera в сублиторалната зона на Бургаски залив (Черно море): значение на ветровото вълнение и епифитното обилие” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на Елица Валентинова Хинева, докторант в самостоятелна докторантура към секция „Биология и екология на морето” в Институт по океанология – БАН по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, математика и информатика”; Професионално направление: 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма „Екология и опазване на екосистемите”.

Дисертацията и авторефератът са на разположение в отдел Човешки ресурси и Библиотеката на Института по океанология – БАН.