Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Ц

ентралната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ) е научно-изследователски център за фундаментални и приложни изследвания в областта на преобразуването на слънчевата енергия в България.

ЦЛ СЕНЕИ – БАН е създадена с постановление на Министерски съвет от 01.07.1977 г. Новото научно звено е организирано на базата на част от колектива и оборудването на Институт по физика на твърдото тяло (ИФТТ) с решение на НС на ИФТТ от 10.11.1977 г.

От януари 1978 г. ЦЛ СЕНЕИ започва да функционира като самостоятелно научно звено в рамките на Единния център по физика. След структурната реформа в БАН през 2010 г. ЦЛ СЕНЕИ получава, съгласно чл. 6 от Устава на БАН, статут на Академично специализирано звено, в рамките на Самостоятелните научни звена (СНЗ) с бюджетна субсидия.

Научноизследователска и приложна дейност

Основните направления, по които работят учените в ЦЛ СЕНЕИ са възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ), както и иновативни технологии, материали и полупроводникови прибори за ВЕИ приложение.

По програмата Хоризонт 2020, като и в отговор на НПР БГ2020 по подприоритет 7.2 „Повишаване на енергийната ефективност“ екип от ЦЛ СЕНЕИ работи по проект „Индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ воден поток“ („Industrial development of  water flow glazing systems“ – InDeWaG). Разработен е  иновативен фасаден воден стъклопакет, който е техническа иновация на нова система за сградна обвивка за сгради с почти нулево потребление на енергия.  Индустриалното му приложение ще бъде демонстрирано с изграждането на павилион в двора на Научен комплекс 2  към БАН. Очаква се той да покрие националните критерии за сгради с почти нулево потребление на енергия чрез използването на  иновативната фасадна технология за първи път в Европа.

Колективът на ЦЛ СЕНЕИ – БАН по проект „От пустеещи и изоставени терени към такива с източници на възобновяема енергия‘‘ (M2RES), реализиран  по програмата „Европейски фонд за регионално развитие” за страните от Югоизточна Европа проучи 151 пустеещи и изоставени терена в България и  на тази база разработи Национална карта от данните от регионалните инспекции по околната среда и водите, както и от Министерството на икономиката и енергетиката. Резултатите показват, че дори една малка част, 0.0014% от територията на цялата страна, която представлява изоставени терени, може да осигури ~ 900 GWh електроенергия годишно от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за захранване на повече от 61 600 домакинства. Картата е активна на www.senes.bas.bg.

Лабораторията по Нови полимерни фотоволтаични структури разработва слънчеви фотоелементи на основата на полимерни тънки слоеве, които привличат в последните години интереса на учените. Това е предизвикано от възможността да се произвеждат клетки по евтини технологии от нескъпи, нетоксични материали, изградени от широко разпространени в природата химични елементи, включително и върху гъвкави подложки.

Лабораторията по Електрохимични технологии и преобразуватели на възобновяема енергия се провеждат изследвания по формирането на образци на перовскитни фотоелементи. Получени и изследвани са нови съединения от типа на 1,3,5 триазини и карбазоли с пропелерна структура, за приложение като р-тип проводници в изследваните образци.  Очаква се получаване на нови съединения с подобрени разтворимост и електрофизични показатели с цел получаване на по-ефективни фотоелементи.

Образователна дейност

Докторантски програми

  • „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“.
  • „Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи“.

Други образователни инициативи

  • Ментори към проект на МОН „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП НОИР.
  • Преподаватели във висши учебни заведения.

Контакти

Новини

Ново оборудване подпомага дейността на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

четвъртък, 10 март 2022 |Коментарите са изключени за Ново оборудване подпомага дейността на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Оборудване за охарактеризиране на полупроводникови материали, различни работни повърхности и тънки функционални слоеве е доставено в Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН (ЦЛ СЕНЕИ – БАН). Новата апаратура - сканиращ [...]

Демонстрационен павилион – Научен Комплекс 2 – БАН – филм Евронюз

сряда, 4 декември 2019 |Коментарите са изключени за Демонстрационен павилион – Научен Комплекс 2 – БАН – филм Евронюз

Екипът на Хулиян Гомез  - Главен продуцент на филми в област  „Наука“  към  телевизия  Евронюз, създаде 4 – минутен репортаж в рубриката „Futuris“, който редовно ще се излъчва по Евронюз от сряда – 4.12.19 г. [...]

Започна изграждането на демонстрационен павилион по европейски проект „Индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ воден поток“

вторник, 4 юни 2019 |Коментарите са изключени за Започна изграждането на демонстрационен павилион по европейски проект „Индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ воден поток“

В двора на „Научeн комплекс 2“ на БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 72 започна изграждането на демонстрационен павилион.  Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни  източници  - БАН е един от десетте партньора, [...]

Заседание на научно жури за защита на дисертационен труд на инж. хим Христо Стоянов Ничев, докторант в ЦЛ СЕНЕИ – БАН

сряда, 23 май 2018 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури за защита на дисертационен труд на инж. хим Христо Стоянов Ничев, докторант в ЦЛ СЕНЕИ – БАН

Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 14.06.2018 г. от 11:00 часа, в Семинарната зала на ЦЛ [...]