Оборудване за охарактеризиране на полупроводникови материали, различни работни повърхности и тънки функционални слоеве е доставено в Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН (ЦЛ СЕНЕИ – БАН). Новата апаратура – сканиращ Келвин микроскоп SKP5050 с приставка за измерване на фотоотклик SPV 020, е осигурена с финансиране по проект Научна инфраструктура “Съхранение на енергия и водородна енергетика” (НИ СЕВЕ). Апаратурата е част от лаборатория “Eлектрохимични технологии и преобразуватели на възобновяема енергия”, с ръководител доц. д-р Максим Ганчев.

Новото оборудване дава възможност за 2D или 3D визуализация на стойностите на контактна потенциална разлика и отделителната работа за образци, с площ от 50 мм до 350 мм, с резолюция 1-3 meV. Монтирано е във “Фарадеев кафез” за елиминиране на въздействието на външни електрични и електромагнитни смущения. Техниката може да бъде използвана за характеризиране на органични или неорганични полупроводници, метали и метални сплави, тънки слоеве и повърхностни оксиди, фотоелементи и фото-активни материали, за качествен контрол при нанотехнологични и корозионни процеси. В лабораторията ще се използва за измерване на отделителна работа на електрон – транспортни слоеве от калаен двуокис и цинков оксид, или тънкослойни абсорберни материали от органометални перовскити и други подобни.

Модулът SPV 020 е приставка за изследване на светочувствителни материали, като фотоелементи, багрила и полупроводници. Интегриран е софтуерно и хардуерно с Келвин микроскопа SKP 5050 и може да се използва за изследвания на тънки оксидни слоеве, органични и неорганични полупроводници, хибридни и конвенционални свето-чувствителни слоеве и прибори, нанотехнологични обекти. Изследванията могат да се провеждат на тъмно и на светло за регистрация на светочувствителност. Осветяването се осъществява с халогенна кварцова лампа с нажежаема жичка, с възможности за вариране на интензивността на осветяването чрез софтуерен контрол.

Новозакупената апаратура разширява значително аналитичните способности на лабораторията и дава възможност за разработка на иновативни и авагангардни технологии за фотоволтаични преобразуватели.