Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, за нуждите на направление „Електрохимични източници на ток“. Конкурсът е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 77 от 27.09.2022г.

Срок за подаване на документите – до 27.11.2022 г.

 Документи се подават в канцеларията на ИЕЕС – БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50. (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadPosCur-173)