Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“

Институтът по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ (ИФТТ) е създаден през 1972 г. със задача да провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на микроелектрониката, акустоелектрониката, физиката на свърхпроводниците и ниските температури, оптиката и спектроскопията. През годините в ИФТТ се развиват нови, модерни направления като физика на течните кристали, физика на меката и живата материя и нанофизиката.

В наши дни мисията на Института се състои в създаване, разпространение и съхранение на знания по физика на кондензираната материя, оптика, спектроскопия и лазерна физика; получаване на нови материали със специфични свойства за различни приложения; разработване на нови аналитични методи за микро- и нанотехнологии и на нови подходи в интердисциплинарните области на физиката с биологията, археологията, медицината и др.; трансфер на иновации в индустрията в България и ЕС.

Научна дейност:

Основните направления, по които се работи в ИФТТ, са:

 • Функционални материали и наноструктури
 • Лазерна физика, атомна физика и приложения
 • Системи от мека материя за различни приложения

От създаването си Институтът участва активно в подготовката на млади учени и осигурява полезни изследователски резултати за енергетиката, опазването на културното наследство, националната отбрана, медицината, интегралната и функционална електроника. Основните научни постижения на ИФТТ са в:

 • Изследване и моделиране на физични и химични процеси в кондензирани среди, фази и фазови преходи, свойства на нелинейни динамични системи.
 • Физика и технология на тънки неорганични полупроводникови и диелектрични слоеве, въглеродни наноструктури, наноструктурирани биоматериали и течни кристали; приложения в наноелектрониката, опто- и акустоелектроника, сензорни устройства.
 • Растеж на кристали; многофункционални магнитни системи и свръхпроводници.
 • Фотоника, оптика и спектроскопия в нелинейни и анизотропни среди.
 • Лазерна и атомна физика, приложения на лазери в археометрията, медицината нанотехнологиите, екологията.

ИФТТ разполага с богата гама от научноизследователска апаратура, прецизни методики и технологии:

 • Технология на тънки слоеве и обемни материали: чиста стая със система за атомно послойно отлагане (ALD) -TFS200 Beneq и изследователски реактор за химично отлагане от пари (PECVD)-Oxford Nanolab PlasmaLab System 100; високовакуумна технологична система за отлагане на тънки оптични слоеве Symphony 9; пещ (Carbolite, Англия) за синтез на високотемпературни свръхпроводящи материали; техника и технологии за нанасяне на тънки слоеве за направа на микроелектронни, оптоелектронни и акустоелектронни сензори; апаратура и ноу-хау за израстване на монокристали от оксидни материали.
 • Измервателна апаратура – електрични, диелектрични и магнитни свойства: уникална апаратура (Physical Properties Measurement System, Quantum Design, USA) за изследване на електричните, магнитните и термични свойства на материали, повърхности и структури; система за характеризиране на полупроводникови елементи Keithley 4200-SCS, интегрирана с импулсен генератор; системи за електрически измервания на микро- и наноелектронни структури; система за изследване сорбционните свойства на кварцови микровезни с различни покрития в газова фаза; електрохимична система за импедансна спектроскопия, SP-200 на фирмата Bio-Logic.
 • Структурни и спектроскопски методи: сканиращ сондов микроскоп (VEECO, Multimode V, USA) за провеждане на прецизни изследвания в наноскалатa на морфология, електрични, магнитни и други свойства на повърхности; спектрално-елипсометрични измервания (автоматичен елипсометър M2000D, походящ за проби с дебeлина под 0.1nm ); спектрометрия от вакуумния ултравиолет до инфрачервената спектрални области (спектрофотометри BRUKER – Vertex 70 и Perkin Elmer – Lambda 1050).
 • Лазерни системи: различни лазерни системи – газови лазери с метални пари, твърдотелни наносекундни лазери излъчващи в UV, видимата и близката IR спектрална област и фемтосекундна лазерна система на Spectra-Physics с възможност за пренастройване на дължината на вълната от 260 до 2600 nm, за нуждите на плазмената физика, лазерния анализ и обработка на материали, с възможности за приложение в нанотехнологии, медицина, археология, екологията и др.; високотехнологична експериментална апаратура за лазерно охлаждане на атоми (~ 0.0001 K).
 • Апаратура за изследване на биофизични обекти: апаратура за видеомикроскопия и микроманипулация на липидни мембрани и клетки за извършване на експериментални изследвания на физикохимичните свойства, определяне на модулите на еластичност на огъване и разтягане; пропускливостта; морфологията и др.; автоматизирана микрофлуидна система и компактен цитометър, CellASIC™ ONIX, Merck Millipore, Scepter 2.0 (EMD Millipore) за изследвания на кинетиката на различни биологични обекти, автоматизирано проследяване и анализ на процеси, протичащи в живи клетки в продължителен времеви интервал; лабораторна филтрираща мембранна система MaxiMem на фирма Prozesstechnik GmbH за екстракция и концентриране, пречистване и обезсоляване, мембранна филтрация и рециклиране.
Образователна дейност:

Институтът има акредитация за правото на обучение по образователната и научна степен „доктор” в професионални направления 4.1. „Физически науки“ и 4.3. „Биологически науки“ по следните специалности:

 • Физика на кондензираната материя
 • Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси
 • Биофизика (Физика на живата материя)

Учени от ИФТТ четат лекции и водят упражнения по основни курсове като обща физика, термодинамика и статистическа физика, аналитична химия в СУ „Климент Охридски”, Техническия университет – София, УАСГ, ХТМУ и др. Тези лекции са по нови, модерни области като физика на меката материя, биоелектроника, неподредени системи. Водят се също и спец-курсове по физика на твърдото тяло, свръхпроводимост, магнетизъм, екофизика и др. Учени от Института изнасят лекции по теоретична физика, физика на твърдото тяло, математични методи, биофизика, в редица университети в чужбина (Словения, Испания, Германия, Белгия).

Институтът по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ има натрупан 40-годишен опит в обучението на студенти, провеждането на следдипломни, докторски и следдокторски квалификации. За периода 2010-2016 успешно са защитили над 20 докторанти и са подготвени голям брой дипломанти и специализанти. Учени от ИФТТ са били ръководители или консултанти на докторанти, успешно защитили в чужбина, като дисертациите на някои от тях са изготвени в по-голямата си част в ИФТТ.

Контакти

Новини

50 години от изобретяването на лазера с пари на меден бромид в България

сряда, 24 април 2024 |Коментарите са изключени за 50 години от изобретяването на лазера с пари на меден бромид в България

Юбилейна научна сесия „От идеята до промишления продукт“ 50 години от разработването на лазера с пари на меден бромид от акад. Никола Съботинов бяха отбелязани на научна сесия в Българската академия на науките. Идеята на [...]

XXII международна школа по физика на кондензираната материя

сряда, 7 септември 2022 |Коментарите са изключени за XXII международна школа по физика на кондензираната материя

Международната школата по физика на кондензираната материя, която се организира от 1980 г. от Института по физика на твърдото тяло, се състоя от 29-ти август до 2-ри септември 2022 г. в  Международния дом на учените [...]

Публична защита на дисертационен труд на Вани Танкова, ИФТТ – БАН

четвъртък, 21 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд на Вани Танкова, ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 5 декември 2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ [...]

Технологии и материали в полза на обществото показаха на изложба в БАН

вторник, 15 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Технологии и материали в полза на обществото показаха на изложба в БАН

Изложбата „Технологии и материали в полза на обществото“ пред фоайето на зала „Проф. Марин Дринов“, посветена на 150-годишнината от създаването на Българската академия на науките, показва научните постижения на направленията в Института по физика на [...]

Доцент Боян Торосов – победител в конкурса за високи научни постижения в ИФТТ

четвъртък, 23 май 2019 |Коментарите са изключени за Доцент Боян Торосов – победител в конкурса за високи научни постижения в ИФТТ

Церемония по награждаване на победителя в „Конкурса за високи научни постижения в ИФТТ 2017-2018“ се състоя в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) на 23 май. Тя бе открита от директора на института проф. [...]

Институтът по физика на твърдото тяло – домакин на форума MultiscaleSolar

понеделник, 15 април 2019 |Коментарите са изключени за Институтът по физика на твърдото тяло – домакин на форума MultiscaleSolar

Заключителна пленарна среща по проект MultiscaleSolar на Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите – COST се състоя в Института по физика на твърдото тяло на Българска академия на науките (ИФТТ – [...]