Нараства делът на наднационалната идентичност на българските граждани, но националната остава водеща

Това показват резултатите от Национално представително изследване, проведено от учени от Българската академия на науките Съвременната идентичност на българските граждани е с хибриден характер като съчетава елементи на национална, наднационална, етническа и локална идентичност. Нараства делът на идентификацията с наднационални структури, като 30,8% от анкетираните възприемат себе си като „гражданин на ЕС“. Това показват резултатите от Национално представително изследване, проведено от учени от БАН, в рамките на научноизследователския проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Водещо място, с най-голям дял от 84,7%, заема националната идентичност, но се променят нейните идентификационни координати. Запазва се значението на националната идентичност разбирана като култура, история, памет и език. В същото време идентификацията с определена национална държава в смисъл на държавни граници, [...]

Представяне на Дигитална етнографска карта на България в Националния етнографски музей

На 30.11.2023 г. от 17.00 ч. в залите на Националния етнографски музей ще бъдат демонстрирани възможностите на нов тип интерактивна дигитална карта на България. Тя представя комплексно и по региони движимото и нематериалното етнографско културно наследство на страната. Посетителите могат да видят рисунки, фотографии и описания на народни носии, архитектурни образци, характерни народни занаяти и елементи от празничния обреден цикъл в различни селища на цялата територия на страната. Дигиталната карта показва събраните през десетилетията артефакти от музейните колекции на Националния етнографски музей. В допълнение, тя съдържа и оригинални скици и рисунки, аудио, видео, фото документи и текстова информация, съхранявани в Народописния архив и Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ – БАН.

2023-11-28T10:48:07+02:00вторник, 28 ноември 2023 |Етикети: |

Защита на дисертация в ИЕФЕМ – БАН

На 20 октомври (петък) 2023 г. от 11:00 часа, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Локални музикални култури: устойчивост и взаимодействия (преселнически общности между България и Гърция)“  за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология), професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област 8. Изкуства, на Дарина Славчева Славова. Заседанието ще се проведе в зала 19 на ИЕФЕМ –  БАН на ул. „Московска“ 6А. Материалите са качени на сайта на ИЕФЕМ – http://iefem.bas.bg/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-20.html

2023-10-06T10:01:15+03:00петък, 6 октомври 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

ИЕФЕМ обявява конкурс за доцент

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Етномузикология – Традиционност и съвременни творчески подходи към фолклорната музика), със срок за подаване на документи - 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 43 от 16.05.2023 г. Срок за подаване на документите – до 17 юли 2023 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-23.html    

2023-05-16T14:25:53+03:00вторник, 16 май 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства, Официални и народни интерпретации на християнската образност) – един, за нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-22.html Обявата е публикувана в ДВ, бр. 39 от 02.05.2023 г.    

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Обгрижване на деца в риск – политики и практики) – един за нуждите на секция „Историческа етнология“, със срок 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 23 от 14.03.2023 г. Срок за подаване на документите – до 15 май 2023 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-21.html Обявата е публикувана в ДВ, бр 23 от 14.03.2023 г.

Go to Top