Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Eтнография – Свободно време в условията на социална и трансгранична мобилност) – един, за нуждите на секция „Балканска етнология“, със срок 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 27 от 29.03.2024 г. Срок за подаване на документите – до 29 май 2024 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-27.html Обявата е публикувана в ДВ, бр 27 от 29.03.2024 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – „Етнология на социализма“) – един, за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, със срок 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 105 от 19.12.2023 г. Срок за подаване на документите – до 19 февруари 2024 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-25.html   Обявата е публикувана в ДВ, бр 105 от 19.12.2023 г.

2023-12-19T14:31:06+02:00вторник, 19 декември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Награда за изключителна публикация в областта на българистиката

Проф. д-р Ана Лулева от Института по етнология и фолклористика с Етгоргафски музей е отличена от Bulgarian Studies Association (Асоциацията за българистични изследвания) с наградата John D. Bell Memorial Book Prize за изключителни публикации в областта на българистиката за монографията "Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи". Наградата е присъдена съвместно на проф. Лулева и проф. Теодора Драгостинова за книгата "The Cold War from the Margins: A Small Socialist State on the Global Cultural Scene". Детайли относно мотивите за избор на двете издания можете да прочетете в официалната новина за наградата тук: https://www.bgstudies.org/2023-john-d-bell-book-award-winners/ Съдържание и синопсис на изданието  "Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи" можете да прочете тук: http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2023/12/A.-Luleva.-Kultura-na-nedoverieto_titul-sadarzhanie-i-sinopsis-s-korica.pdf  

Нараства делът на наднационалната идентичност на българските граждани, но националната остава водеща

Това показват резултатите от Национално представително изследване, проведено от учени от Българската академия на науките Съвременната идентичност на българските граждани е с хибриден характер като съчетава елементи на национална, наднационална, етническа и локална идентичност. Нараства делът на идентификацията с наднационални структури, като 30,8% от анкетираните възприемат себе си като „гражданин на ЕС“. Това показват резултатите от Национално представително изследване, проведено от учени от БАН, в рамките на научноизследователския проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Водещо място, с най-голям дял от 84,7%, заема националната идентичност, но се променят нейните идентификационни координати. Запазва се значението на националната идентичност разбирана като култура, история, памет и език. В същото време идентификацията с определена национална държава в смисъл на държавни граници, [...]

Представяне на Дигитална етнографска карта на България в Националния етнографски музей

На 30.11.2023 г. от 17.00 ч. в залите на Националния етнографски музей ще бъдат демонстрирани възможностите на нов тип интерактивна дигитална карта на България. Тя представя комплексно и по региони движимото и нематериалното етнографско културно наследство на страната. Посетителите могат да видят рисунки, фотографии и описания на народни носии, архитектурни образци, характерни народни занаяти и елементи от празничния обреден цикъл в различни селища на цялата територия на страната. Дигиталната карта показва събраните през десетилетията артефакти от музейните колекции на Националния етнографски музей. В допълнение, тя съдържа и оригинални скици и рисунки, аудио, видео, фото документи и текстова информация, съхранявани в Народописния архив и Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ – БАН.

2023-11-28T10:48:07+02:00вторник, 28 ноември 2023 |Етикети: |

Защита на дисертация в ИЕФЕМ – БАН

На 20 октомври (петък) 2023 г. от 11:00 часа, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Локални музикални култури: устойчивост и взаимодействия (преселнически общности между България и Гърция)“  за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология), професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област 8. Изкуства, на Дарина Славчева Славова. Заседанието ще се проведе в зала 19 на ИЕФЕМ –  БАН на ул. „Московска“ 6А. Материалите са качени на сайта на ИЕФЕМ – http://iefem.bas.bg/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-20.html

2023-10-06T10:01:15+03:00петък, 6 октомври 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top