Мултидисциплинарно изследване на взаимоотношенията паразит – преносител – гостоприемник на кръвните паразити (Haemosporida) във връзка със защитата на птичите популации

Основна цел е да се направи комплексно изследване на екологичните и еволюционни процеси, залегнали в основата на взаимоотношенията паразит – преносител – гостоприемник.
Основните задачи на проекта са:
1. Използване на иновативен подход за идентификация на видовете хемоспоридии по слабо проучени видове и групи птици чрез свързване на морфологични видове паразити със съответстващите им генетични линии; технологично развитие на диагностиката и филогенетичните изследвания на хемоспоридните паразити.
2. Разкриване на сезонните промени в интензивността на хемоспоридните инвазии на птиците и характеризиране на факторите, които ги определят; проверка на хипотезата за съществуване на синхронизация между латентната фаза на паразитната инвазия и наличието на компетентни вектори в околната среда.
3. Разкриване трансмисивния потенциал на кръвосмучещите преносители (Diptera: Culicidae) чрез изследване на асоциациите им с хемоспоридни паразити по птици и установяване на хранителните им предпочитания.
4. Проверка на хипотезата за връзка между степента на опаразитеност на птиците с хемоспоридии и защитното им поведение спрямо кръвосмучещи насекоми – потенциални преносители на птича малария.
Резултатите от проекта ще допринесат за цялостното обогатяване на познанията, свързани с таксономията, филогенията, жизнения цикъл, специфичността и пътищата на пренасяне на кръвните паразити по птици от разред Haemosporida. Ще бъде обогатена базата данни, използвана за идентификация на хемоспоридиите и тяхната екология. Разултатите ще бъдат принос в разкриване на трансмисивния потенциал на преносителите (комари) и ролята им за разпространението на хемоспоридии сред птичите популации. Наред с това, ще бъде изследвано защитното поведение на птиците спрямо кръвосмучещи насекоми като потенциален фактор, обуславящ степента на опаразитеност на птиците с хемоспоридии. Познанията за специфичността на отделните генетични линии паразити към различни видове комари са от съществено значение за медицинската и ветеринарна практика, и могат да подпомогнат дейностите, свързани с опазването и реинтродукцията на консервационно значими видове.

Още проекти:

Период: 2016-2020

Цел:
Да се направи комплексно изследване на екологичните и еволюционни процеси, залегнали в основата на взаимоотношенията паразит – преносител – гостоприемник.

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“

Участник от страна на БАН:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Ел. поща за контакт:
pavel.zehtindjiev@gmail.com

Лице за контакт:
Павел Зехтинджиев, ръководител на проекта