Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.1.Филогия, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 100/ 20.12.2019 г. Конкурсът ще се проведе онлайн на 29 юни от 14.00 ч.

Кандидат: главен асистент д-р Евелина Джевиецка

Материали:
• Автосправка за научните приноси
• Цитирания
• Кирило-Методиевски Студии кн.29
• Публикации
• Автобиография
Рецензии:
• Проф. д-р Гражина Шват-Гълъбова – Института по славистика, ПАН
• Доц. д-р Ана Лулева – ИЕФЕМ
Становища:
• Проф. д-р Бойка Мирчева – КМНЦ
• Проф. д-р Ян Страдомски – Ягиелонския университет, Краков   PL
• Проф. дфн Ана Стойкова – ИЛ – БАН   EN
• Доц. д-р Марко Скарпа – КМНЦ – БАН
• Доц. д-р Диана Атанасова – СУ „св. Кл. Охридски“   EN

Председател на Научното жури – проф. д-р Бойка Мирчева