Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за академичната длъжност  главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в Държавен вестник в бр. 67 от 28.07.2020 г.