Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление  2.1. Филология по научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 22/16.03.2021 г.

Документи:

Молба за допускане до участие в конкурса;

Автобиография (европейски образец);

Диплома за образователната и научна степен „доктор“;

Медицинско свидетелство;

Свидетелство за съдимост;

Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);

Списък на публикации в научни издания.

Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ).

Документите се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/971-70-56.