Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.05.2021г. (понеделник) от 10:30 часа дистанционно ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема:

«Симулиране на позитронното взаимодействие с дефекти в материали за управляем термоядрен синтез»

на Борислав Руменов Колев

редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)

 Състав на Научното жури:

Председател:

Проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Членове:

Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )

Проф. дфн Николай Недялков (ИЕ-БАН) ( рецензия )

Доц. дмн Христо Търнев (ТУ, София) ( становище )

Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ-БАН) ( становище )

 Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.