Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 11 май 2021 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Взаимоотношения между представители на три семейства гущери – Anguidae, Lacertidae и Scincidae (Reptilia: Squamata: Sauria), по отношение на техните пространствени и хранителни ниши в Западна България” на Емилия Димитрова Вачева, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02).

Линк за защитата:

https://us02web.zoom.us/j/81125111906?pwd=K2R3UDBPaU9BTC9HYUI3T3BpMTZ0Zz09

Научни ръководители: доц. д-р Николай Димитров Цанков† и проф. д-р Павел Енчев Стоев

Научен консултант: доц. д-р Борислав Ясенов Наумов

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 102 НО-05/02.03.2021 г.):

Председател на научното жури: Проф. дбн Златозар Николаев Боев, НПМ – БАН (становище)

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Николай Начев, ФПН – Шуменски университет (становище)
  • Доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев, НПМ – БАН (рецензия)
  • Доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов, БФ – Пловдивски университет (рецензия)
  • Доц. д-р Борислав Ясенов Наумов, ИБЕИ – БАН (становище)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се. Те се намират в канцеларията на музея и са публикувани на интернет страницата на НПМ – БАН: https://www.nmnhs.com/documents/procedures-academic.html