Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 1 юни 2021 г. (вторник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Смесени изборни системи за Народно събрание в Република България на Ива Митева Йорданова-Рупчева – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма Конституционно право на Република България, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: проф. д-р Емилия Александрова Друмева

Председател на научното жури: проф. д-р Ганета Минкова Минкова, ИДП при БАН (рецензент)

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Пламен Веселинов Киров, СУ „Св. Климент Охридски“ (рецензент)
  • Проф. д-р Емилия Александрова Друмева, ИДП при БАН
  • Проф. д-р Екатерина Иванова Михайлова, Нов български университет
  • Доц. д-р Наталия Василева Киселова, СУ „Св. Климент Охридски“

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-1344.html