Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20.07.2021 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, II етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

Външни физически въздействия с модулирани магнитни полета върху протичащите електрохимични процеси в оловно-киселинните акумулатори

на Борис Тодоров Широв,

задочен докторант в ИЕЕС – БАН

по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност

„Електрохимия (вкл. химични източници на тока)”

Научен ръководител:

проф. д-р Веселин Найденов

Председател на Научното жури:

проф. д-р Веселин Найденов

Членове на Научното жури:

проф. дхн Райчо Райчев – рецензент

проф. д-р Антон Момчилов, ИЕЕС – БАН – рецензент

проф. д-р Николай Божков, ИФХ – БАН

доц. д-р Ирина Караджова, СУ – София

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията (стая 202) на ИЕЕС – БАН на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ИЕЕС – БАН.

https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadLevelCur-176