Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Етнология на социализма и постсоциализма) – един, за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма”, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 59 от 16.07.2021 г.

Срок за подаване на документите – 16.09.2021 г.

Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София,  ул. „Московска” 6А, моб. тел. 0879409313 ( https://iefem.bas.bg/konkursi )