Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – трима: един по Административно право и административен процес и един по Правна социология  за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доцент – двама: един по Конституционно право на Република България, за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“.

Документите се подават в ИДП:  п.к. 1000, гр. София, ул. „Сердика“ № 4, в срок от 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 62 от 27.07.2021 г.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.62 от 27.07.2021 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/novini/konkurs-7484.html