Мобилностите могат да се осъществят в университет или която и да е друга организация в страните от ЕС, Сърбия, Турция, Македония, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. Те могат да имат за цел посещаване на курсове /кандидатите са с предимство/, работа над дисертация, ползване на библиотеки и архиви в чуждестранен университет или практика в научноизследователски институт, предприятие, фондация, НПО или друга организация в чужбина. Еразъм студентите са освободени от плащането на академични такси в приемащ университет. Срокът на мобилностите е от 3 до 6 месеца (за обучение) и от 2 до 6 месеца (за практика) до 30 септември 2022. Основават се на предварително сключен договор на БАН с университет в чужбина (за обучение) или покана от приемаща организация (за практика). Поканата, при мобилност с цел практика, може да бъде представена и с известно закъснение. Договорът, при мобилност с цел обучение, трябва да е в съответната научна област – химия, физика, биология, право, история, езици и много други, определени с Международната класификация на областите на познание във висшето образование на ЮНЕСКО. Списък на университетите, с които БАН има сключени договори, бланки и допълнителна информация може да бъдат намерени на сайта на Академията, www.bas.bg, секция „Дейности”, подсекция „Erasmus+” – „Мобилност на докторанти“ и „Общи документи“.

Грантовете за мобилност са 520/470 за обучение и 720/670 евро месечно за практика, в зависимост от държавата /най-често 520 или 720/. Кандидатите със специални потребности имат право на допълнителен грант и тяхната мобилност се насърчава.

Срокът на докторантурата не се прекъсва по време на мобилността, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти. В случай, че процедурата по селекция одобри кандидат, който е последна година на обучение, то той/тя може да осъществи мобилността и в рамките на една година след отчисляването /т.нар. recent graduates/.

Представят се следните документи, като придружителното писмо от Института е по образец:

  1. заповед за зачисляване /редовна, задочна или свободна докторантура/,
  2. мотивационно писмо,
  3. CV
  4. свидетелства за владеене на език /ако има/,
  5. покана (за практика) – може и на по-късен етап или избран и посочен междуинституционален договор (за обучение) – в съответстваща област на познание,
  6. декларация лични данни.

Документите се подават в деловодството на БАН-Администрация, ул. 15 ноември № 1.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 22 ОКТОМВРИ 2021

Селекцията ще се проведе при следните критерии:

1.Да сте гражданин на Република България, официално признат бежанец или постоянно пребиваващ чужденец. 2. Да сте редовен, задочен или свободен докторант към БАН. 3. Мотивационно писмо. 4. Владеене езика на приемащата страна или езика, на който ще се води обучението /англ./ на ниво В1 или по-високо. Езиковото ниво не е определящо, то може да е по-ниско към момента на кандидатстване, след което ще се окаже съдействие за постигането му чрез провеждането на онлайн курс. 5. Докторанти, които са участвали в програмата до момента имат право да кандидатстват отново, така че сумата от месеците да не надхвърля 12. Предимство имат кандидатите, които досега не са осъществявали Еразъм мобилност.

За допълнителна информация: младши експерт Цветомир Йончев, e-mail: tsyonchev@cu.bas.bg