Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 18 октомври 2021 г. от 14:00 часа в смесена форма ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Средства и методи за контекстно-зависимо използване с учебна цел на цифрови културни ресурси“

на

Александра Кръстанова Николова

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,

Докторска програма „Информатика”

Научен ръководител:

проф. д-р Радослав Павлов

Председател на Научното жури:

проф. д-р Десислава Панева-Маринова – рецензент

Членове на Научното жури:

проф. д-р Радослав Павлов

проф. дн Даниела Борисова

проф д-р Радослав Йошинов – рецензент

проф. д-р Владимир Монов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php