Институтът по математика и информатика при БАН – София обявява:

  1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатични модели в геномиката);

  1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Контекстно-базирани информационни системи)

за нуждите на ИМИ – БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на Института,  София, ул. „акад. Г. Бончев“, бл. 8, тел. 02-979-2848.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 91/02.11.2021 г.