ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН И НАУЧНОТО ЖУРИ  ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” СЪОБЩАВАТ, ЧЕ  НА 02 декември 2021 ГОДИНА ОТ  12.00 ЧАСА  В ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СОФИЯ, УЛ.”АКСАКОВ” № 3 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ПО ЗАЩИТАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

 

Финансово-икономическа оценка на публичните инвестиции върху резултатите на предприятията (на примера на фонд „Условия на труд“)”

на

Светлана Григорова Дянкова

 

Докторска програма   “Икономика и управление”

              по професионално направление 3.8. Икономика  в ИИкИ при БАН

 

 

Научен ръководител: доц. д-р Венета Христова Матеев

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Митко Атанасов Димитров

 

Членове на Научното Жури:

Проф. д.ик.н. Нено Павлов Ненов – МВБУ- гр. Ботевград;

проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски –УНСС ;

доц. д-р Ваня Емануилова Димитрова –НВУ „В.Левски“ – гр. Велико Търново

проф. д.ик.н. Божидар Иванов Хаджиев– ИИИ при БАН

 

 

 

Материалите за защитата са публикувани на Интернет страницата на  Института за икономически изследвания  – www.iki.bas.bg