На 30 ноември 2021 г., вторник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 429-РД/30.07.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 7, т. 1/30.07.2021 г.), в състав: чл. – кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, ЛТУ, рецензент; проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк, председател; проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, рецензент; проф. д-р арх. Орлин Давчев, УАСГ; доц. д-р арх. Стефан  Аспарухов, УАСГ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Иновативни методи на биониката и биомиметиката и техните трансформации в съвременната архитектура на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк арх. Нона Тошева Цекова за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Теория и история на архитектурата, 5.7. Научен ръководител доц. д-р арх. Стела Ташева.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.