На 1 декември се навършват 125 години от рождението на акад. Петко Стайнов. Отбелязването на годишнината е съвместна инициатива на Българската академия на науките и фондация „Петко Груев Стайнов“.

В периода от 26 октомври до 10 декември в памет на големия български композитор се провеждат концерти и изложби в цялата страна. Сред тях са и концерт на Националния филхармоничен хор с диригент Славил Димитров в зала „България“ и научна конференция “Петко Стайнов и значението му за развитието на българската музикална култура “.

Незрящият майстор на тоновото изкуство е признат като един  от най-видните класици на българ­ската музикална култура. Изключителната му роля за нейното развитие се определя преди всичко от самобитното му творчество.

Петко Стайнов има основополагаща роля за фор­мирането на бъл­гар­с­ката музикална кул­тура и за раз­витието на хоровото дело. През 1941 г. е изб­ран за академик на БАН, по негова инициатива се съз­дава Инс­титутът за музика на БАН. Радетел за изучаването и съх­ранението на бъл­гар­с­кия фол­к­лор. Ком­позиторът е пър­вият дирек­тор на Народ­ната опера, под чиято „шапка“ тогава е и Софийс­ката фил­хар­мония.

По-подробна информация за личността и творчеството на Петко Стайнов, както и за инициативите, свързани с отбелязването на неговата 125-та годишнина, могат да бъдат намерени на сайтовете на Фондация „Петко Груев Стайнов“ (http://www.staynov.org/) и Дом Петко Стайнов в Казанлък (http://www.staynov.net/).