На 17.05.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съставни числени методи и скалируеми блочни алгоритми“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Изчислителна математика“, професионално направление 4.5. Математика, на Димитър Георгиев Славчев. Заседанието ще се проведе в зала 2 (сутерен), бл. 25А на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН:

https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html