Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление  2.1. Филология по научна специалност „Теория и история на литературата“  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 45/17.06.2022 г.

Документи:

Молба за допускане до участие в конкурса;                                                             Автобиография (европейски образец);                                                                                               Диплома за образователната и научна степен „доктор“;                                                    Медицинско свидетелство;                                                                                                    Свидетелство за съдимост;                                                                                                    Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);                                                 Списък на публикации в научни издания.                                                                             Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ).

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/971-70-56.