Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 10 октомври 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Едноклетъчните зелени водорасли като модел за генотипна устойчивост към окислителен стрес” (научна специалност “Генетика”)

на Даниела Миткова Митева

докторант на самостоятелна подготовка към отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”, секция “Мутагенеза от околната среда”

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.
Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.