Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност: „главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Героизъм и мъжественост в перспективата на историческата етнология) – един, за нуждите на секция „Историческа етнология”. Срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София, ул. „Московска” 6А, тел. 02/988 42 09.

http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-18.html

Обявата е публикувана в ДВ, бр 82 от 14.10.2022г