Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурси за: професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един; доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Инженерно химична системотехника“ – един. Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 118, тел. 02/979 3288, Човешки ресурси, или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.

Конкурсите са публикувани в ДВ брой 96, от 2.12.2022 г.