На 17 май 2023 г., сряда, от 14:30 ч., в зала 301 на ИЕ, на открито заседание на научно жури в състав: проф. дфн Радослав Заманов – ИА с НАО, проф.дфн Илиан Илиев –ИА с НАО, доц. д-р Антоанета Антонова – ИА с НАО, проф. д-р Драгомир Марчев – ШУ „Епископ Константин Преславски“, проф. д-р Цветан Георгиев – НБУ, доц. д-р Петко Недялков – СУ, доц. д-р Доротея Василева-Кюркчиева – ШУ„Епископ Константин Преславски“, ще се проведе публична защита на дисертационния труд „Звезди преди Главната последователност“ на проф. д-р Евгени Христов Семков за присъждане на научната степен „доктор на науките“.
Дисертацията, авторефератът, рецензиите и становищата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Институт по астрономия с НАО, бул.Цариградско шосе No 72 и на https://www.astro.bas.bg/Konkursi_Materiali/ES23/.