Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 30.05.2023 г. (вторник) от 15:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул..“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

 Развитие и приложения на корелационни методи за изследване на лептон-ядрени реакции и характеристики на ядрената структура

на доц. д-р  Мартин Василев Иванов

по професионално направление 4.1.Физически науки

 Състав на Научното жури:

Председател на журито:

Проф. дфн Николай Минков (ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)

Членове:

Проф. дфн Севдалина Димитрова (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )

Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ-СУ) ( рецензия )

Проф. дфн Людмил Хаджииванов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. дфн Румен Ценов (ФзФ-СУ) ( становище )

Проф. дфн Виктор Иванов (ФзФ-СУ) ( становище )

Доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ-СУ) ( становище )

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg