На 27 юни 2023 г., вторник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк, чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк, рецензент и председател на НЖ; доц. д-р Марко Скарпа, КМНЦ, проф. д-р Миглена Прашкова, ВТУ, доц. д-р Стиляна Баталова, КМНЦ, рецензент, ще проведе публична защита на дисертационния труд Римските папи в стенописните програми на църквите по българските земи (XVXVIII век) на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства  Тереза Бачева, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. Научен ръководител проф. д. н. Емануел Мутафов.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.