Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 30.06.2023 г. от 11:00 часа в зала 503 на Институт по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Числено изследване на двумерното уравнение на Бусинеск“  

на

Красимир Андреев Ангелов

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика,

докторска програма

„Математическо моделиране и приложение на математиката“ 

  

Научен ръководител:

проф. д-р Наталия Кольковска

Председател на Научното жури:

доц. д-р Милена Димова

Членове на Научното жури:

проф. д-р Наталия Кольковска

проф. д-р Михаил Тодоров

проф. д-р Иван Лирков

доц. д-р Иван Христов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php