На 05 юли 2023 г., сряда, от 14:00 ч., в зала 301 на Институт по Електроника-БАН, на открито заседание на научно жури в състав: проф. дн Евгени Семков – ИА с НАО, доц.д-р Кирил Стоянов – ИА с НАО, проф. д-р Драгомир Марчев – ШУ „Епископ Константин Преславски“, проф. д-р Цветан Георгиев – НБУ, доц. д-р Петко Недялков – СУ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд „Затъмнителни променливи от UX Ori тип“ на асистент Асен Славчев Мутафов за присъждане на научната степен  „доктор“.

Дисертацията, авторефератът, рецензиите и становищата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Институт по астрономия с НАО, бул.Цариградско шосе № 72 и на  https://www.astro.bas.bg/Konkursi_Materiali/AM23/.