На 3 ноември 2023 г., петък, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д. н. Диляна Ботева, СУ Св. Кл. Охридски, рецензент; проф. д. н. Емануел Мутафов, ИИИзк, рецензент и председател на НЖ; доц. д-р Ива Досева, ИИИзк; доц. д-р Иван Вълчев, СУ Св. Кл. Охридски; доц. д-р Иво Топалилов, ИБЦТ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Персонификациите в римското изкуство от територията на България (I-III в.) на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства  Елина Анастасова, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. Научен ръководител доц. д-р Марина Колева.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.