Защитата на дисертационния труд на Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова, редовен докторант в секция „QSAR и молекулно моделиране“ с научни ръководители проф. д-р Иванка Цаковска и чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева, на тема „Изследвания на ADME/Tox свойства и молекулни взаимодействия на флавонолигнани от Silybum marianum L. чрез in silicо и in vitro подходи“, в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в областта на зависимости структура – активност на биологично активни вещества “, ще се състои на 8 декември 2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: проф. д-р Таня Пенчева

Рецензенти: проф. дхн Ирини Дойчинова и проф. д-р Милен Георгиев

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

https://biomed.bas.bg/bg/procedures/antonia-diukendjieva-todorova-phd/