Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, 2-3 декември 2021

Ръководството на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН има удоволствието да Ви покани на Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“. Сесията ще се проведе в хибриден формат на 2-3 декември 2021 г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“. Ние вярваме, че въпреки предизвикателствата на 2021-а година, Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ отново ще е платформа за сътрудничество и обмяна на опит между младите учени в България. Форумът е отворен за участие на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания и разработки в следните тематики: Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство Молекулна и клетъчна биофизика Биологични мембрани и биомакромолекули Възбудими структури и двигателна дейност Биомедицинско инженерство Биоинформатика За повече информация, [...]

2021-09-21T09:29:44+00:00вторник, 21 септември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви и конкурси|Етикети: |

Дискусия „COVID – 19 и ваксини, науката в отговор на предизвикателствата“

Проф. д-р Радостина Александрова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей представи днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН актуална научна информация за предизвикателствата на COVID-19 година и половина след началото на пандемията и в условията на бързо разпространяващия се вариант Делта.  Целта на събитието е да подпомогне ваксинационната кампания в страната. В лекцията си „COVID – 19 и ваксини, науката в отговор на предизвикателствата“ проф. Александрова разгледа няколко основни теми: (без)опасен ли е SARS-CoV-2; доколко основателни са най-честите опасения по отношение на ваксините; нежеланите реакции; децата, училището и Делта варианта; от какво точно ни пазят ваксините и ще имаме ли нужда от трета / бустерна доза; какво да очакваме от вируса и в каква посока е насочен погледът на учените. [...]

2021-09-14T10:20:09+00:00понеделник, 13 септември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Конкурси за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява 2 конкурса за главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, и двата за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 46/01.06.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourses-sen-assist-prof-pm-2021/

2021-06-07T13:34:42+00:00понеделник, 7 юни 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Награда на фондация „Академик Стефан Ангелов“ за най-добра работа на млад микробиолог

По случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Института по микробиология беше връчена наградата на фондация „Академик Стефан Ангелов“ за най-добра работа на млад микробиолог. След церемонията избраните през 2020 г. професори и доценти в института представиха публични академични лекции. Победители в конкурса са: ас. д-р Аделина Стоянова, за статията „Effect of Consecutive Alternating Administration of a Triple Combination of Anti-Enteroviral Compounds in Mice Infected with Coxsackievirus B3” и гл. ас. д-р Людмила Димитрова, за публикацията „In Vivo Assessment of Acute and Subacute Toxicity of Ethyl Acetate Extract from Aerial Parts of Geum urbanum L.”. За първи път журито присъди награди и на ученици - Виктор Сотиров и Красимир Сотиров, [...]

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика” за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 108/22.12.2020 г., с единствен участник доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова и съгласно чл. 29в (4) и чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 29.04.2021 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Анелия [...]

2021-04-29T12:02:27+00:00четвъртък, 29 април 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Вторник, 13.04.2021 Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 30/13.04.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-assoc-prof-bimm-2021/

Go to Top