Успешни истории на български учени в мрежата Пастьор

Тържествено честване, посветено на 77-годишнината от основаването на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ - БАН (ИМикБ) и на 20 години от членството му в мрежата Пастьор, се проведе на 7 март в института. Събитието откри проф. Пенка Петрова, директор на ИМикБ с презентация, посветена на успехите на института, визията и стратегията за развитието му и неговото място в мрежата Пастьор. Приветствие отправи д-р Сесилия Кастийо, отговорник за регионалното и стратегическо развитие на Мрежата Пастьор в Евро-Средиземноморския регион, която запозна аудиторията с перспективите и насоките за развите на Мрежата, както и възможностите за сътрудничество. В сесията „Успешни истории на български учени в мрежата Пастьор“ бяха изнесени презентации от учени, които са били на обмен в различни институти. Доц. д-р Виолета Вълчева, ръководител на лаборатория „Молекулярна [...]

2024-03-11T16:58:56+02:00четвъртък, 7 март 2024 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Избрани|

Учени разкриха нова функция на ключов белтък – мишена на мощна таргетна противоракова терапия

д-р Радослав Александров и доц. Стойно Стойнов PARP инхибиторите са противоракови лекарства, които селективно потискат растежа на тумори с дефицити в капацитета за поправка на ДНК, като биват одобрявани за нарастващ брой индикации. По-задълбоченото разбиране на механизмите на действие на PARP инхибиторите, както и на функцията на тяхната мишена PARP1 представляват гореща тема в молекулярната онкология. Учени от лабораторията по геномна стабилност и център за модерна микроскопия „Sofia Eurobioimaging Center for Advanced Light Microscopy” към Институт по Молекулярна Биология-БАН (ИМБ-БАН) са част от тринадесет-членен интердисциплинарен екип, публикувал изследване на тема „PARP1-DNA co-condensation drives DNA repair site assembly to prevent disjunction of broken DNA ends“ в едно от трите най-престижни списания в света на биологията - Cell (IF: 64.5). Представителите на седем водещи [...]

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 9/30.01.2024 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-sen-assistant-bbi-2024/

2024-01-30T14:26:16+02:00вторник, 30 януари 2024 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Официално закриване на Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

На 13 декември 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН се проведе официалното закриване на Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“. На представянето присъстваха чл.-кор. Евдокия Пашева – заместник-председател на БАН, членове на ръководството на БАН, членове на САЧК и представители на ВУЗ. Г-жа Весела Василева, експерт от дирекция „Наука“, прочете поздравителен адрес от името на проф. Галин Цоков – министър на образованието и науката. Програмата е финансирана от Министерството на образованието и науката и е фокусирана върху провеждането на изследвания за разработване на нови нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход) от България за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания, с което да се подобри [...]

2023-12-14T14:36:42+02:00четвъртък, 14 декември 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот|

БАН удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей по повод 70 години от основаването му

Българската академия на науките удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на тържествено честване, което се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“. Отличието е за изключителни приноси в научните и приложните изследвания в областта на екперименталната морфология и патология, антропология и музейно дело. От името на ръководството на Академията зам.-председателят чл.-кор. Евдокия Пашева връчи плакета на директора на института проф. д-р Светлозара Петкова. Вашият институт заема едно от водещите места в областта на биомедицината, подчерта в приветствието си чл.-кор. Пашева, като пожела в следващите години в института да бъдат привлечени още млади хора. Дейността и успехите на Института представи в тържественото си слово директорът проф. д-р Светлозара Петкова. Днес честваме сътвореното от ежедневния ни труд и научна [...]

2023-11-29T15:35:58+02:00сряда, 29 ноември 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Избрани|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Защитата на дисертационния труд на Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова, редовен докторант в секция „QSAR и молекулно моделиране“ с научни ръководители проф. д-р Иванка Цаковска и чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева, на тема „Изследвания на ADME/Tox свойства и молекулни взаимодействия на флавонолигнани от Silybum marianum L. чрез in silicо и in vitro подходи“, в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в областта на зависимости структура – активност на биологично активни вещества “, ще се състои на 8 декември 2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Таня Пенчева Рецензенти: проф. дхн Ирини [...]

2023-11-24T11:39:25+02:00петък, 24 ноември 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top