Изложба „Лечебницата в Античността и Средновековието“

В началото на 2022 г. Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на Българската академия на науките (ИЕМПАМ-БАН) представя временната изложба „Лечебницата в Античността и Средновековието“, която е организирана в партньорство с Музея за история на медицината към Медицински университет–Пловдив и Исторически музей–Свищов. Авторите са поставили акцент върху зараждането и развитието на болницата като здравна институция, нейното структуриране и финансиране, израстването ѝ като образователен център, постиженията на болничното лечение. Актуалната тема е развита и представена като „цивилизационен“ избор, направен от човечеството. Изложбата „Лечебницата в Античността и Средновековието“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Р България и е посветена на 15-годишнината от откриването на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН, единствената в страната музейна институция, представяща резултатите [...]

2022-01-05T09:39:42+00:00сряда, 5 януари 2022 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, с опит в моделирането на взаимодействията на биоматериали с клетки, за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 109/21.12.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-professor-dept-eap-2021/

2021-12-22T12:32:46+00:00сряда, 22 декември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Награда за БАН в конкурса „Изобретател на годината“

Проф. д-р Красимира Тодорова-Хайрабедян от Института по биология и имунология на размножаването на БАН е отличена в конкурса на Патентното ведомство и Съюзът на изобретателите в България „Изобретател на годината“ 2021, категория "Химия и Биотехнологии". Наградите бяха връчени на официална церемония, която се проведе на 8 декември. Проф. Тодорова-Хайрабедян участва с изобретението МЕТОД И КИТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОНКОФУЗИОНЕН ПРОТЕИН в колектив с проф. Сорен Хайрабедян. Разработен е метод за откриване на онкофузионен протеин, който съчетава комбинация от имунологичен с молекулярно-биологичен метод, като позволява разпознаването на най-често срещания и с най-високо клинично значение функционално годен онкофузионен протеин при карцином на простатата - TMPRSS2-ERG. Предлаганото решение открива на протеиново ниво двете отделни части на TMPRSS2-ERG.

Младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ организира ИБФБМИ – БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) към Българска академия на науките (БАН) установява традиция в провеждането на Младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ на всеки две години. Научната сесия ще се проведе за трети пореден път, онлайн, на 2-3 декември 2021 г. Основен организатор на събитието е ИБФБМИ – БАН, с любезното съдействие на Съюза на учените в България, кариерния център ScienceUp и фирмите Аквахим АД и ФОТ ООД. Младежката научна сесия ще се проведе в шест тематични направления в областта на биомедицината: Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство Биологични мембрани и биомакромолекули Молекулна и клетъчна биофизика Биомедицинско инженерство Биоинформатика Възбудими структури и двигателна дейност Гост-лектори в Младежката научна сесия ще бъдат изявени учени, работещи в полето на биомедицината и качеството на живот: [...]

2021-11-29T09:53:17+00:00понеделник, 29 ноември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Kонкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат доц. д-р Биляна Панчева Николова – Лефтерова

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“, ИБФБМИ–БАН, обявен в ДВ, бр. 63/30.07.2021 г., с единствен участник доц. д-р Биляна Панчева Николова – Лефтерова и съгласно чл. 29 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 5.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 26.11.2021 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Биляна Панчева Николова [...]

2021-11-29T09:47:27+00:00понеделник, 29 ноември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 94/12.11.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-prof-bbi-2021/

2021-11-12T11:28:25+00:00петък, 12 ноември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top