На 12.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съвременните сателитни комуникационни системи и иновативни методи за повишаването на ефективността им” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Красимир Живков Терзиев. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html