На 10.04.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Влияние на субективния фактор в системите за вземане на решения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Екатерина Спасова Цопанова. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН.

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html