Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцентедин по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“.

Документите се подават в ИДП:  п.к. 1000, гр. София, ул. „Сердика“ № 4, в срок 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 31 от 09.04.2024 г.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 31 от 09.04.2024 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/novini/konkurs-zaemane-akademichna-dlzhnost-4496.html