Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 29.05.2024 г. (сряда) от 11:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ Бл. 23, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Биотехнологичен подход за култивиране на Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. (Asteraceae)“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника”)

на Владимир Методиев Илинкин

редовен докторант на ИБЕИ-БАН, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси”

Научен ръководител: проф. д-р Марина Станилова (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: проф. д-р Страхил Берков (ИБЕИ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]