Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява четири конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Теоретична и математическа физика“ (Нерелативистки конформни симетрии с приложения в неравновесната статистическа физика) – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Теоретична и математическа физика“ (Модифицирана гравитация с не-Риманови мери) – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Ядрена физика“ (Експериментална ядрена физика, Ядрен гама резонанс) – един; в област на висше образование  5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика, научна специалност „Ядрени реактори“ (Интегрални изследвания на поведението на ядрени енергийни системи при проектни и тежки аварийни ситуации) – един. Всичките са със срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр.47/04.06.2024 г.

Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72,  за справки тел.: (02) 979 59 82.