Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за академичните длъжности:

Професор по:

  • професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална физика и астрофизика на частиците) – един;
  • професионално направление 4.2. Химически науки (Радиохимия и радиофармация) – един;
  • професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална ядрена физика) – един;
  • професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика – теория на атомното ядро) – един;

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/19.01.2018 г.
Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.