Институт по информационни и комуникационни технологии

Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ – БАН) е създаден с със стратегическата цел: преодоляване на раздробеността на изследванията в областта на информационните и комуникационни технологии в БАН и превръщане на ИИКТ – БАН във важен национален фактор за развитието на модерните направления в областта на информационните и комуникационни технологии, чиято научноизследователска дейност е видима и значима в европейски мащаб.

Мисията на ИИКТ – БАН се състои в провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, информационните и комуникационните технологии (ИКТ), както и в разработка на иновативни интердисциплинарни  приложения на тези технологии.

Научна дейност:

Утвърдените научни тематики на Института са насочени към постигането на радикален прогрес и развитие на иновативни приложения в такива ключови области на ИКТ като:

 • Съвременни изчисления: очакваните иновативни резултати са свързани с разработка на ефективни средства за анализ на надеждността на компютърни модели с голяма размерност, високопроизводителни алгоритми за паралелна обработка и суперкомпютърни приложения, устойчиви (робастни) методи и алгоритми за микроструктурен анализ на материали и  тъкани на базата на 3D изображения с висока резолюция; създаване на персонализирани биомедицински приложения; надеждни и ефективни модели за контрол върху замърсяване/възстановяване на околната среда и др.
 • „Големи” данни: очакваните иновативни резултати са свързани с изграждане на високопроизводителни инфраструктури за обработка на големи по обем, тип и вариативност данни, постъпващи от разнообразни входни устройства (3D компютърен томограф, термокамера, високоскоростна камера и др.), които ще позволят разработването на нови методи, средства и приложения, използващи „големи” данни в такива проблемни области като съхраняване и опазване на културното наследство, разработка на нови наноматериали и др.
 • Интелигентни интерфейси: иновативните резултати се очакват от решаването на задачи с голяма изчислителна сложност, свързани с обекти от реалния живот или от Интернет, които ще позволят разработването на усъвършенствани средства за обработка на текстови хранилища, семантични мрежи, за анализ и синтез на реч; създаване на нови, ефективни методи и алгоритми за мултифункционални интерфейси, базирани на проследяване на движения на очите, разпознаване на жестове, мимика, езика на тялото и т.н., както и нови методи и алгоритми за обработка на информация от хиперспектрални камери, акустични решетки, инерционни сензори и други устройства.
 • Оптимизация и интелигентно управление: иновативните резултати се очакват от решаване на задачи в такива области като интелигентна диагностика и вземане на решения, разпределени управляващи системи, оптимизационни методи и алгоритми, йерархични многонивови модели и алгоритми за управление на сложни системи и др. Разработват се нови модели и аналитични методи за оценка и управление на киберсигурност, както и на инструменти за поддръжка на развитието на отделни компоненти на способностите за киберсигурност.
Образователна дейност:

Докторантски програми

 • 01.01.09: Изчислителна математика. Професионално направление: 4.5. Математика
 • 01.01.13: Maтематическо моделиране и приложение на математиката. Професионално направление: 4.5. Математика
 • 01.01.12: Информатика. Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
 • 02.07.20: Koмуникационни мрежи и системи. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
 • 02.21.04: Koмпютърни системи, комплекси и мрежи. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
 • 2.21.07: Aвтоматизирани системи за обработка на информация и управление. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
 • 2.21.10: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Новини

Контакти

 • София, 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 25A
 • +359 2 987 6611, +359 2 870 8494
 • +359 2 870 7273

Проекти

Издания