С Почетен знак „Марин Дринов“ на лента Управителният съвет на Българската академия на науките награди чл.-кор. Светозар Маргенов, директор на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ). Отличието връчи председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски на официално честване. Почетният знак се присъжда за приноса на чл.- кор. Маргенов за развитието на българската наука, както и по повод неговата 70-та годишнина.

Чл.-кор. Светозар Маргенов е учен с международен авторитет и признание в областта на числените методи, математическото и компютърно моделиране и паралелните алгоритми. Автор е на повече от 200 научни публикации в рецензирани международни научни издания, включително на 2 монографии. Редактор е на над 15 международни научни издания, публикувани във Vieweg, Springer, World Scientific, Elsevier. Ръководител е на 7 докторанти, успешно защитили дисертации и 6 дипломанти.

Неговите водещи научни резултати са свързани с конструиране и анализ на итерационни методи за числено решаване на системи с лошо обусловени разредени матрици с много голяма размерност.  Чл.-кор. Маргенов е ръководил множество национални и международни научни проекти, а в момента е ръководител на „Център за върхови постижения по Информатика и ИКТ“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.